ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2566

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี  NEUNIC2023 ภายใต้หัวข้อ "

#การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน"

โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ลิ้งค์ : https://idcneu.com/neunic2023/ หรือ Scan QR Code

#สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper) ระดับชาติ

วันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน  2566

#สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper) ระดับนานาชาติ

วันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน  2566

#ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566

.....................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

#สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์  043-222959-60 ต่อ 121

โทรสาร  043-226823


📣 ขอแสดงความยินดี

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จารุกิตติ์ สายสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ , อาจารย์ ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,อาจารย์ ศรีสมพร โคตะคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ,อาจารย์อลงกรณ์  สุขวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและนางสาวสุมิตตา จันทร์ขำ ผู้อำนวยการสำนักมาตราฐานวิชาการและทะเบียน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ฉบับประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565 กลุ่ม TCI ฐาน 2   เรื่อง การออกแบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสำหรับสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

📣  ขอแสดงความยินดี

สำนักวิจัยและบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับผศ.พรพิมล  ชูสอน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565 กลุ่ม TCI ฐาน 2 เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสร้างความรู้ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

📣  ขอแสดงความยินด

สำนักวิจัยและบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ฉบับประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566 กลุ่ม TCI ฐาน 2 เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด 4Es ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจชื้อสิ้นค้าสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

📣  ขอแสดงความยินด

สำนักวิจัยและบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับ ดร.สัมฤทธิ์  ศริรคะเณรัตน์ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565 กลุ่ม TCI ฐาน 2 เรื่อง ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดการความยั่งยืนที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

📣 ประกาศเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประกาศรับโครงการวิจัย เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัดนี้ - 4 มี.ค. 2566
ผู้วิจัยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี [ข้อมูลประกาศจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์]

 📣  ขอแสดงความยินด

สำนักวิจัยและบริการวิชการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นภัสวรรณ ดาทุมมา ออาจารย์ประจำสาขาวิชาการการเงิน และการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566 กลุ่ม TCI ฐาน 2 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ในจังหวัด ขอนแก่น

📣 ทิศทางการวิจัยประจำปี 2565

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศทิศทางการวิจัยประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมอบรมเรื่องแนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

วันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดอบรมเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 ได้รับเกียรติจาก นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Link : https://www.facebook.com/ResearchNEU

กิจกรรมประชุมชี้แจง เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม ประชุมชี้แจง เรื่อง "แนวทางการส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" ณ ห้อง 242 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

link : https://www.facebook.com/ResearchNEU

กิจกรรมอบรมเรื่อง"จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง และ ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

link : https://www.facebook.com/ResearchNEU

กิจกรรมอบรมเรื่อง"SOPs Training"

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “SOPs Traning แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้อง 221 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

link : https://www.facebook.com/ResearchNEU

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างนักวิจัยมืออาชีพ รุ่นที่ 1”

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างนักวิจัยมืออาชีพ รุ่นที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

link : https://www.facebook.com/ResearchNEU

อบรมเรื่อง จริยธรรมและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (การเตรียมวารสารเข้าสู่ฐาน TCI)

วันที่ 27 กันยายน 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดอบรม เรื่อง จริยธรรมและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (การเตรียมวารสารเข้าสู่ฐาน TCI)  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภาพ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

link : https://www.facebook.com/ResearchNEU

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 

และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย