ข่าวเข้าร่วมอบรมสัมมนา


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญส่งส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 24 หลักสูตร ประจำเดือนพฤศจิการยน 
๒๕๕๘ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์เทคโนโลยีการอบแห้งและการแปรรูปขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ" ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท  ขอเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสำนักวิจัยและพัฒนา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพราะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องสำนักวิจัยและพัฒนา (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
  ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการและนวัตกรรม" รุ่น 2  ลงทะเบียนออนไลน์ www.knit.or.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 35,000 บาท ต่อ 1 ท่าน (สถาบันคลังสมองของชาติ)
  ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) ; ส่งในตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
เริ่มสัมมนาวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ. ห้องประชุมออคิด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)


https://sites.google.com/a/neu.ac.th/home/home
Comments