กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ส.ค. 2561 01:18 Prakornchai Phonrattanasak แนบ แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัยมภาค.docx กับ วจ.01-06
10 ส.ค. 2561 01:18 Prakornchai Phonrattanasak แนบ วจ.01new.doc กับ วจ.01-06
10 ส.ค. 2561 01:17 Prakornchai Phonrattanasak นำออกไฟล์แนบ วจ.01.doc จาก วจ.01-06
8 ส.ค. 2561 03:51 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2561 03:49 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2561 03:40 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบายการวิจัย
8 ส.ค. 2561 03:35 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2558
8 ส.ค. 2561 03:32 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2558
8 ส.ค. 2561 03:32 Prakornchai Phonrattanasak สร้าง ประกาศทุนวิจัยปี 2560
8 ส.ค. 2561 03:26 Prakornchai Phonrattanasak แนบ ทุนวิจัยประจำปีการศึกษาปี 2560.pdf กับ ข่าวเข้าร่วมอบรมสัมมนา
8 ส.ค. 2561 02:27 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข ปฏิทินสำนักวิจัย
8 ส.ค. 2561 02:26 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2561 02:25 Prakornchai Phonrattanasak แนบ โครงการบริการวิชาการปีการศึกษา2559.pdf กับ คลินิกวิจัย (NEU Research Clinic)
8 ส.ค. 2561 02:21 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2561 02:14 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2561 02:13 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2561 02:10 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2561 02:09 Prakornchai Phonrattanasak แนบ ชื่อโครงการอบรมการจัดการระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเชิงปฏิบัติการ.pdf กับ คลินิกวิจัย (NEU Research Clinic)
8 ส.ค. 2561 02:08 Prakornchai Phonrattanasak แนบ ชื่อโครงการการเพิ่มช่องทางการตลาด.pdf กับ คลินิกวิจัย (NEU Research Clinic)
8 ส.ค. 2561 02:06 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2561 02:01 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2561 01:53 Prakornchai Phonrattanasak สร้าง บริการวิชาการ
4 ส.ค. 2561 11:25 Prakornchai Phonrattanasak แก้ไข หน้าแรก
4 ส.ค. 2561 11:25 Prakornchai Phonrattanasak แนบ 2560_01_10_16.jpg กับ หน้าแรก
4 ส.ค. 2561 11:24 Prakornchai Phonrattanasak แนบ 2560_01_10_32.jpg กับ หน้าแรก