ดร.ประกรณ์ชัย

พลรัตนศักดิ์

(ปี 2559 - ปัจจุบัน)

ดร.นงลักษณ์

ยามสุข

(ปี 2558 - 2559)

ผศ.ดร.กนกอร

บุญมี

(ปี 2557 - 2558)

ดร.พงษ์ศักดิ์

ผกามาศ

(ปี 2556 - 2557)

รศ.ดร.ยาใจ

พงษ์บริบูรณ์

(ปี 2548 - 2556)

อาจารย์จิระพงษา

เลิศคอนสารสิริ

 

ดร.วิไล

อึงพินิจพงศ์

 

ดร.ศิริ

ฮามสุโพธิ์

 

อาจารย์ลือชัย

วงษ์ทอง

 

ศ.ดร.ธีระ

รุญเจริญ

 

https://sites.google.com/a/neu.ac.th/home/home