คลินิกวิจัย (NEU Research Clinic)

  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสงค์จะให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติการทางการวิจัยอย่างจริงจัง เข้มข้น และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการยกระดับคุณค่าและคุณภาพของทุกท่านและของมหาวิทยาลัยองค์รวม
            สำนักวิจัยและบริการวิชาการจึงได้จัดทำโครงการคลินิกวิจัย ( NEU Research Clinic ) ขึ้นโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับคณาจารย์  และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ในวารสารวิชาการระดับชาติ   หรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้น ๆ ได้
            การดำเนินการนั้น  คณาจารย์และบุคลากรที่สามารถเข้ารับการปรึกษา   รับการแนะนำ   และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี   จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ   พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในทุก ๆ ด้าน  โดยสามารถนำงานวิจัยที่ทำอยู่มาร่วมพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  หรือจะช่วยกันคิดหัวข้อการทำวิจัยขึ้นมาใหม่อย่างมีระบบ   และสามารถพัฒนาผลงานวิจัยไปใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการได้อีกทางหนึ่ง     ดังนั้นการจัดตั้งคลินิกวิจัยจะเป็นแนวทางอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการเกี่ยวกับการวิจัย  และการสร้างบรรยากาศการวิจัยของทางมหาวิทยาลัยในภาพรวม   อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วยการกำหนดประเด็นการศึกษา  การสุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือวัด   การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  การอธิบายผล  การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นแหล่งค้นคว้า/สืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตารางปฏิบัติงานของ พี่เลี้ยงนักวิจัย สำหรับ เดือน กันยายน 2560 – สิงหาคม 2561

                เวลา  09.00 - 12.00 น.        รศ.ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ โทร 089-863-3435      

                เวลา  13.00 - 16.00 น.        ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี โทร 086-859-9599 


 

วัน

ประเด็นให้คำปรึกษา

ทีมพี่เลี้ยง

หมายเหตุ

 

 

วันพุธ

รอบเช้า : การสร้างเครื่องมือในการวิจัย และทั่วไป

รศ.ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์รอบบ่าย : การออกแบบงานวิจัย สถิติ งานวิจัยแบบ R and D SPSS และทั่วไป

ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี 

 

วันพฤหัสบดี

รอบเช้า : การออกแบบเครื่องมือในการวิจัย และทั่วไป

รศ.ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์

ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี 

 

 

วันศุกร์

รอบเช้า : การวิเคราะห์ข้อมูล และทั่วไป

ผศ.ดร.กนกอร  บุญมีรอบบ่าย : สถิติ Nonparametric LISREL M-PLUS  และทั่วไป

รศ.ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ 


 

หมายเหตุ : นักวิจัยสามารถโทรศัพท์ติดต่อนัดเคสได้โดยตรงกับพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อเข้าพบได้เลยคะ