คลินิกวิจัย (NEU Research Clinic)

  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสงค์จะให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติการทางการวิจัยอย่างจริงจัง เข้มข้น และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการยกระดับคุณค่าและคุณภาพของทุกท่านและของมหาวิทยาลัยองค์รวม
            สำนักวิจัยและบริการวิชาการจึงได้จัดทำโครงการคลินิกวิจัย ( NEU Research Clinic ) ขึ้นโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับคณาจารย์  และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ในวารสารวิชาการระดับชาติ   หรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้น ๆ ได้
            การดำเนินการนั้น  คณาจารย์และบุคลากรที่สามารถเข้ารับการปรึกษา   รับการแนะนำ   และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี   จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ   พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในทุก ๆ ด้าน  โดยสามารถนำงานวิจัยที่ทำอยู่มาร่วมพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  หรือจะช่วยกันคิดหัวข้อการทำวิจัยขึ้นมาใหม่อย่างมีระบบ   และสามารถพัฒนาผลงานวิจัยไปใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการได้อีกทางหนึ่ง     ดังนั้นการจัดตั้งคลินิกวิจัยจะเป็นแนวทางอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการเกี่ยวกับการวิจัย  และการสร้างบรรยากาศการวิจัยของทางมหาวิทยาลัยในภาพรวม   อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วยการกำหนดประเด็นการศึกษา  การสุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือวัด   การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  การอธิบายผล  การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นแหล่งค้นคว้า/สืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ตารางปฏิบัติงานของ พี่เลี้ยงนักวิจัย สำหรับ เดือน มีนาคม 2559 – สิงหาคม 2559

                เวลา  09.00 - 12.00 น.        รศ.ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์      และ    อาจารย์สุริยัน  แสงแก้ว

                เวลา  13.00 - 16.00 น.        ดร.มนูญ  ศิวารมย์               และ    ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี

                เวลา  13.00 - 16.00 น.        ผศ.ดร.ศิวา  แก้วปลั่ง            และ    อาจารย์สุริยัน  แสงแก้ว

 

วัน

ประเด็นให้คำปรึกษา

ทีมพี่เลี้ยง

หมายเหตุ

 

 

วันพุธ

รอบเช้า : การสร้างเครื่องมือในการวิจัย และทั่วไป

รศ.ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์

อาจารย์สุริยัน  แสงแก้ว

089-863-3435

094-542-4243

รอบบ่าย : การออกแบบงานวิจัย สถิติ งานวิจัยแบบ R and D SPSS และทั่วไป

ดร.มนูญ  ศิวารมย์  

ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี

ผศ.ดร.ศิวา  แก้วปลั่ง 

อาจารย์สุริยัน  แสงแก้ว

081-964-9155

086-859-9599

081-547-5824

094-542-4243

 

 

วันพฤหัสบดี

รอบเช้า : การออกแบบเครื่องมือในการวิจัย และทั่วไป

รศ.ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์

อาจารย์สุริยัน  แสงแก้ว

ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี

089-863-3435

094-542-4243

086-859-9599

รอบบ่าย : สถิติ Nonparametric AMOS และทั่วไป

ดร.มนูญ  ศิวารมย์  

อาจารย์สุริยัน  แสงแก้ว

081-964-9155

094-542-4243

 

 

 

วันศุกร์

รอบเช้า : การวิเคราะห์ข้อมูล และทั่วไป

ดร.มนูญ  ศิวารมย์  

ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี

ผศ.ดร.ศิวา  แก้วปลั่ง

อาจารย์สุริยัน  แสงแก้ว

081-964-9155

086-859-9599

081-547-5824

094-542-4243

รอบบ่าย : สถิติ Nonparametric LISREL M-PLUS  และทั่วไป

รศ.ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์

ดร.มนูญ  ศิวารมย์

ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี

อาจารย์สุริยัน  แสงแก้ว

089-863-3435

081-964-9155

086-859-9599

094-542-4243

 

หมายเหตุ : นักวิจัยสามารถโทรศัพท์ติดต่อนัดเคสได้โดยตรงกับพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อเข้าพบได้เลยคะ


Comments