บทเรียนบนเครือข่ายวิชา 62409 ความปลอดภัยและการตรวจสอบสารสนเทศ นี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติและเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การที่จะใช้บทเรียนเครือข่ายวิชานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรทำตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนที่ ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบไว้ ดังนี้
                     
 
ภาพขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาภายบทเรียน