มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตกล้วยน้ำไทย  ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายประชาชื่นครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559  (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 วิทยาลัยดุสิตธานี   ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตินานาชาติ เรื่อง "Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry"  ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ www.apacchrie2016.com  หรือ E-mail : papers-bangkok@apacchric2016.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559 โทร. 02 361 7811 - 3 ต่อ 320
(ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4 โดยเปิดรับบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ โดยสามารถส่งผลงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ และดูรายละเอียดได้ที่  http://research.pcru.ac.th/pcrunc2016 (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๔ "สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม" ในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุมาลี  ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐ ต่อ ๑๒๐๐  ๑๒๐๑  ๑๒๐๒ หรือโทรศัพท์มือถือ  ๐๖๑-๖๗๑๓๗๒๙  (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  TCI กลุ่ม ๑   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/   (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู   ขอเลื่อนการส่งผลงานวิจัยในงานการประชุมทางวิชาการระดับอาเซียน "การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน" ซึ่งตามกำหนดได้จัดงานในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘  จึงขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวไป ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๙ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๙  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดระเบียบการส่งผลงาน ได้ที่  www.nida.ac.th/researchaward2559  โดยส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 (The National and International Graduate Research Conference 2016)  วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.kku.ac.th/ingrc2016/ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sport" โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมวิชการนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 มกราคม 2559  สามารถลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ http://conference.kku.ac.th/enhs   (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิการยน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถส่งผลงานวิจันในระบบรับลงทะเบียนได้ที่ http://icreams.reru.ac.th ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 มหาวิทยาลัยอุบราชธานี  ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘  ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม -  สิงหาคม ๒๕๕๘ และปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘ เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิง ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download วารสารดังกล่าวได้ที่ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800000483 (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "New Paradigms in Medical Education : Digital Technology" ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องออคิดบูลรูม ๑ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://npme2015.md.kku.ac.th/th/ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ ในหัวข้อเรื่อง  "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์" (Graduate Research towards Globalization) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  สามารถสอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพิ่มเติ่มได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๙๖-๘๘๓๕, ๐-๕๕๙๖-๘๘๔๐  ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.grad.nu.ac.th/ngrc38 หรือ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2015  และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๘ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 วิทยาลัยดุสิตธานี   ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  เรื่อง "Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ 
www.apacchrie2016.com  หรือ Email : papers-bangkok@apacchrie2016.com  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559  หมายเลขโทรศัพท์ 02-3617811-3 ต่อ 320     หรือ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "บัณฑิตศึกาากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑" สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.crru.ac.th 
หรือ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ ๖"  สามารถส่งบทความพร้อมตอบรับไปยังสำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ต้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 The 7th International Conference on language and Communication 2015 เรื่อง "Advancing Research in Language, Communication and Culture: Towards a Sustainable Asia" ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์    รายละเอียดการลงทะเบียน  (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ ๑ (The 1st National Conference on Innovative Education for Sustainable Development)  ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศิจกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วิทยาลัยเคโนโลยีสยาม  โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stccon2015.siamtechu.net   หรือ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๕๘  เรื่อง "การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑" (Knowledge and learning Management for 21st Century Skills Building)  ในวันที่ ๓-๔ ธันวาความ ๒๕๕๘  ท่านสามารถสงบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  http://www.uru.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๑-๐๙๖-๑๑ ต่อ ๑๖๔๒ Email: research.uru@gmail.com 


https://sites.google.com/a/neu.ac.th/home/home

Comments