วิสัยทัศน์

สำนักวิจัยและพัฒนา เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย สนับสนุนการวิจัย และเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ในการมีท้องถิ่นและประเทศ อย่างมีหลักการและจรรยาบรรณ ให้งานวิจัยเป็นไปตามทิศทางงานวิจัยของประเทศไทย Thailand 4.0

พันธกิจด้านการวิจัย

1.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่เป็นการสร้างความรู้ใหม่มากขึ้น
3.  สนับสนุนให้มีระบบกลไกเพื่อให้มีการทำวิจัยมากขึ้น
4.  ส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัยและสร้างความตระหนักในคุณค่างานวิจัยเช่น การออกวารสารทางวิชาการเป็นประจำ 
     ตลอดจนการสัมมนาทางวิชาการเป็นช่วง ๆ

นโยบายการวิจัย 

1.  เน้นการบูรณาการงานวิจัย  ให้สอดคล้องกับความต้องการและการขยายศักยภาพของพื้นที่(Area) ในองค์กรและ/หรือในชุมชน
2 .  ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ  สมรรถนะการวิจัยและการมีจรรยาบรรณการวิจัยของบุคลากร  เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสังคมฐานความรู้      ( Knowledge – Based  Society  )
3.  ส่งเสริมให้ทุกคณะวิชา   สร้างผลงานวิจัยที่ประสานความร่วมมือโดยทำงานเป็นทีมภายในคณะวิชา  ระหว่างคณะวิชา และระหว่างเครือข่ายหน่วยงานภายนอก
4.  สร้างระบบและกลไกลในการรวบรวม คัดสรรค์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
5. เน้นการวิจัยตามทิศทางงานวิจัย Thailand 4.0
Comments