ที่ปรึกษา  

                 1.  นางสาวญาณิสา                         ภักดิ์โพธิ์                                       
                 2.  นายธีระ                                 บัณฑวรรณ                                                      
                 3.  นางสาวศิริภัทร                          ภักดิ์โพธิ์                                            
                 4.  นางพรไพลิน                            พรหมจรรยา
                                                  
คณะกรรมการ
                  1.  ดร.เอกอนันต์                           สมบัติสกุลกิจ                                     ประธานกรรมการ
                  2.  ผศ.ดร.กนกอร                          บุญมี                                              รองประธานกรรมการ
                  3.  ดร.ประกรณ์ชัย                          พลรัตนศักดิ์                                      กรรมการ
                  4.  รศ.สุคนธ์                                อาจฤทธิ์                                          กรรมการ
                  5.  รศ.ดร.ยาใจ                              พงษ์บริบูรณ์                                      กรรมการ
                  6.  คณบดีทุกคณะ                                                                               กรรมการ
                  7.  ดร.ภูษณดา                               สมบัติสกุลกิจ                                     กรรมการและเลขานุการ

https://sites.google.com/a/neu.ac.th/home/home
Comments