ที่ปรึกษา  

                 1.  นางสาวญาณิสา                        ภักดิ์โพธิ์                                       
                 2.  นายธีระ                                     บัณฑวรรณ                                                      
                 3.  นางสาวศิริภัทร                          ภักดิ์โพธิ์                                            
                 4.  นางพรไพลิน                             พรหมจรรยา
                                                  
คณะกรรมการ
                  1.  ดร.เอกอนันต์                            สมบัติสกุลกิจ                                     ประธานกรรมการ
                  2.  ดร.นงลักษณ์                            ยามสุข                                               รองประธานกรรมการ
                  3.  ผศ.ดร.กนกอร                          บุญมี                                                   กรรมการ
                  4.  รศ.สุคนธ์                                  อาจฤทธิ์                                             กรรมการ
                  5.  รศ.ดร.ยาใจ                              พงษ์บริบูรณ์                                       กรรมการ
                  6.  ดร.พลวัชร์                                จันทรมงคล                                        กรรมการ
                  7.  อาจารย์พราวภวินท์                  พักตร์ธนาปกรณ์                                 กรรมการ
                  8.  นายโชคชัย                              โพธิ์ศรี                                                กรรมการ
                  9.  นายอภิชาติ                              ทิมา                                                    กรรมการ
                  10.นางภูษณดา                             สมบัติสกุลกิจ                                     กรรมการและเลขานุการ

https://sites.google.com/a/neu.ac.th/home/home
Comments