สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘  (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา CAS : Center for Alcohol Studies  ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย  โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัยดังนี้
                    1. ทุนโครงการขนาดใหญ่  1,000,000  - 3,000,000 บาท                 จำนวน  2    ทุน
                    2. ทุนโครงการขนาดกลาง ไม่เกิน   500,000 บาท                            จำนวน  10  ทุน
                    3. ทุนโครงการขนาดเล้ก ไม่เกิน      200,000 บาท                            จำนวน  10  ทุน
                    4. ทุนทบทวนองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ไม่เกิน  100,000 บาท         จำนวน  10  ทุน
                    5.  ทุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก                         จำนวน   30  ทุน
                  (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ข่าว  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่อง การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2558 ท่านสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนมายัง ศจย. ได้ตั้งแต่ในระหว่างวันที่ 1 กันยนยน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณา  (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘  ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


https://sites.google.com/a/neu.ac.th/home/home

Comments