สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199 /19 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. ( 043 ) 222959 -61 Fax. (043) 226823-4


Comments