การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 3
NEUNIC 2015 : The 3rd National and International Conference 2015
“บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยังยืน”
 “Integrated Research Enhances Sustainable Knowledge”
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 
เจ้าภาพร่วม
1. มหาวิทยาลัยนครพนม
2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. มหาวิทยาลัยราชธานี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9. วิทยาลัยธาตุพนม
10. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
12. Institute of Technologists
13. Gannan Normal University
14. Hue Industrial College

จำนวนบทความวิจัย 373 บทความ  จาก 89 สถาบัน

Comments