การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2
NEUNIRC 2014 : The 2nd NEU National and International Research Conference 2014
“การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน”
“The Developing Integrated Knowledge Towards the ASEAN Community”
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557

เจ้าภาพร่วม
1. มหาวิทยาลัยนครพนม
2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4. มหาวิทยาลัยราชธานี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7. วิทยาลัยธาตุพนม
8. วิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัย
9. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
11. Institute of Technologists

จำนวนบทความวิจัย 454 บทความ  จาก 46 สถาบัน

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2Comments