การประชุมวิชาการและนำเสนอผลสานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
“การส่งเสริมความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน”
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
เจ้าภาพร่วม
  1. มหาวิทยาลัยนครพนม
  2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  3. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
  4. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
จำนวนบทความวิจัย 179 บทความ  จาก 44 สถาบัน

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่1 29 มีนาคม 2556


Comments