1. ผศ.ดร.กนกอร                       บุญมี                                                ประธานกรรมการ                                                                                        2. ดร.ประกรณ์ชัย             พลรัตนศักดิ์                                                   รองประธานกรรมการ
                        3. คณบดีทุกคณะ                                                                             กรรมการ
                        4. อ.ไพจิตร                                                                                  กรรมการ
                        5. 
                        6.              
                        7. 
                        8. 
                        9.                                               
                      10. 
                      11. 
                      12. 
                      13.                                                  เลขานุการ
                      14.                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

https://sites.google.com/a/neu.ac.th/home/home
Comments