1. ดร.นงลักษณ์                        ยามสุข                                                ประธานกรรมการ                                                                       2. ผศ.ดร.กนกอร                       บุญมี                                                   กรรมการ
                        3. อาจารย์เฉลิมศักดิ์                นามเชียงใต้                                         กรรมการ
                        4. ผศ.ดร.สุรเดช                       ไสยกิจ                                                กรรมการ
                        5. ผศ.ดร.ศิวา                           แก้วปลั่ง                                              กรรมการ
                        6. อาจารย์ธวัช                          ทะเพชร                                              กรรมการ              
                        7. ดร.พลวัชร์                            จันทรมงคล                                         กรรมการ
                        8. ดร.วิไล                                 อึงพินิจพงศ์                                         กรรมการ
                        9. ดร.สุมิตรา                             ไอยรา                                                 กรรมการ
                      10. อาจารย์ฐปนรรถ์                   พนมศิลป์                                             กรรมการ
                      11. อาจารย์พราวภวินท์              พักตร์ธนาปกรณ์                                  กรรมการ
                      12. อาจารย์ณัฏฐ์                        อุตรวิเชียร                                           กรรมการ
                      13. นายโชคชัย                          โพธิ์ศรี                                                 เลขานุการ
                      14. นายอภิชาติ                          ทิมา                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

https://sites.google.com/a/neu.ac.th/home/home
Comments