คำแนะนำ
             1.  ให้นักศึกษาที่เข้ามาในรายวิชานี้กรอกแบบสอบถามก่อนเรียนตามฟอร์มด้านล่างนี้ ตามความเป็นจริงเพื่อนำ
                  ข้อมูลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาต่อไปครับ
             2.  เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้เลือกที่เมนู ส่ง และคลิ๊กที่เมนู Next เพื่อเข้าสู่หน้าแรกของรายวิชา
             3.  หากนักศึกษาไม่ได้เข้ามาหน้านี้ครั้งแรกหรือตอบแบบสอบถามแล้วให้คลิ๊กที่เมนู Next เพื่อไปเข้าสู่หน้าแรก
                  ของรายวิชา