แบบประเมินการให้บริการข้อมูลเสริมการเรียนในชั้นเรียนปกตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของผู้เข้าใช้บริการเพื่อนำข้อมูลที่ได้กลับไปปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการมากที่สุด