โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 
        

โครงการบริการวิชาการประจำปี 2560


โครงการบริการวิชาการประจำปี 2561


KM มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2561
1.การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
2.การเขียนบทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียน