วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
https://drive.google.com/a/neu.ac.th/file/d/0B-aTXeprzjXwQ3JKZ1FNZDF6aXc/view?usp=sharing

ส่งแบบเสนอเค้าโครงการวิจัยฉบับแก้ไข


รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2558
https://sites.google.com/a/neu.ac.th/home/de