ประกาศ
สำนักวิจัยประกาศรับหัวข้อวิจัยประจำปีการศึกษา 2562 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 
        

โครงการบริการวิชาการประจำปี 2560


โครงการบริการวิชาการประจำปี 2561


       สรุปผลการดำเนินงานทำตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตร งานบริการวิชาการระดับสถาบันปี 2561
ประกาศทุนวิจัย

KM มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2562
1.การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ